ComponentOne ASP.NET MVC Controls
BorderCollection Class
Members 

C1.Web.Mvc.Sheet Namespace : BorderCollection Class
All borders of a cell.
Object Model
BorderCollection ClassBorder ClassBorder ClassBorder ClassBorder ClassBorder Class
Syntax
'Declaration
 
Public Class BorderCollection 
public class BorderCollection 
Inheritance Hierarchy

System.Object
   C1.Web.Mvc.Sheet.BorderCollection

See Also

Reference

BorderCollection Members
C1.Web.Mvc.Sheet Namespace