ComponentOne FlexPivot for WinForms
FlexPivotTable Property (C1FlexPivotPanel)

C1.Win.FlexPivot.4 Assembly > C1.Win.FlexPivot Namespace > C1FlexPivotPanel Class : FlexPivotTable Property
Gets a reference to the System.Data.DataTable that contains the output of the FlexPivot analysis.
Syntax
'Declaration
 
Public ReadOnly Property FlexPivotTable As System.Data.DataTable
public System.Data.DataTable FlexPivotTable {get;}
See Also

Reference

C1FlexPivotPanel Class
C1FlexPivotPanel Members