ActiveReports 12
AddMetadata Method

GrapeCity.ActiveReports.Export.Html.v12 Assembly > GrapeCity.ActiveReports.Export.Html.Section Namespace > HtmlExport Class : AddMetadata Method
The property name.
The property value.
Adds specified metadata property to be written as HTML meta.
Syntax
'Declaration
 
Public Sub AddMetadata( _
   ByVal name As String, _
   ByVal value As String _
) 
public void AddMetadata( 
   string name,
   string value
)

Parameters

name
The property name.
value
The property value.
See Also

Reference

HtmlExport Class
HtmlExport Members